Kūdrų kasimas

Aktualūs teisės aktai:

Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas


Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias „Natura 2000“ teritorijas, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su valstybinio parko, biosferos rezervato, valstybinio rezervato direkcija.

Asmuo, norintis suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą su nurodytomis institucijomis, raštu pateikia laisvos formos prašymą, su prašymu teikiama ši informacija:

  • dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis;
  • žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis;
  • kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi ir informacija apie teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymasi.


Pažymima, kad dirbtinį vandens telkinį įrengti draudžiama:

  •  pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras;
  • nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;
  • paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje;
  • natūraliose pievose ir akmenynuose;
  • miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.
  • gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje draudžiama įrengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius.

Įrengiant dirbtinį vandens telkinį reikia užtikrinti, kad nebūtų sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos (draudžiama formuoti dirbtinius pylimus), sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-10