Pareigų aprašymas Spausdinti

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.  turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą

6.2.  turėti 2 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

6.3.  išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, strateginį planavimą, biudžeto sudarymo ir vykdymo, darbuotojų darbo apmokėjimo, valstybės investicijų planavimo ir naudojimo tvarką;

6.4.  sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5.  sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6.6.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektronine dokumentų valdymo sistema – eDVS, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja  rengiant direkcijos strateginius veiklos planus, vykdomų valstybės biudžeto programų projektus,  rengia programų sąmatų projektus ir organizuoja jų teikimą;

7.2.  atsako už asmens duomenų teisinę apsaugą, reglamentuojančiais teisės aktais, asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais dokumentais;

7.3.  rengia teisės aktus darbų ir sveikatos saugos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.4. organizuoja Direkcijos darbuotojų darbo ir civilinę saugą, direkcijos gaisrinę saugą;

7.5.  koordinuoja centralizuoto viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos organizavimo atlikimą, kontroliuoja, kad būtų laiku įvykdyti direkcijos finansiniai įsipareigojimai;

7.6.  renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie direkcijai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, apie reikalingus papildomus valstybės biudžeto asignavimus, direkcijai;  teikia pasiūlymus dėl racionalesnio lėšų panaudojimo galimybių;

7.7.  vykdo išankstinę finansų kontrolę, tikrina numatomų vykdyti ūkinių operacijų atitikimą skirtiems asignavimams, nustato lėšų pakankamumą vykdyti inicijuojamą operaciją;

7.8.  dalyvauja rengiant direkcijos pareigybių sąrašus ir aprašymus, direkcijos personalo darbo užmokesčio fondo projektą;

7.9.  teikia pasiūlymus dėl direkcijos veiklos efektyvumo didinimo;

7.10.  pagal kompetenciją dalyvauja direkcijos  kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ir komisijose;

7.11.   pagal kompetenciją rengia direkcijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.12.   nustato apskaitos dokumentų, apskaitos registrų, vykdymo ataskaitų rinkinių saugojimo tvarką;

7.13.   rengia ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai dokumentus per nustatytus terminus, įsitikina, kad teikiama ūkinė operacija bus teisėta, o esant poreikiui atliekami veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme;

7.14.   tvarko reikalingus apskaitos dokumentus, nurodytus dokumentų ir informacijos sąraše, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai;

7.15.   atlieka inventorizaciją inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;

7.16   parengia ir pasirašo direkcijos turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;

7.17.   dalyvauja rengiant paveldo teritorinių kompleksų, objektų (vertybių) bei rekreacinių teritorijų tvarkymo tikslines programas ir tikrina jų įgyvendinimą;

7.18.   teikia centralizuotos apskaitos įstaigai informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;

7.19.   atlieka pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių analizę, siekdamas įsitikinti gautų asignavimų ir valdomo turto naudojimo efektyvumu, taip pat siekdamas įvertinti ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumą;

7.20.   pagal kompetenciją bendradarbiauja su LR Aplinkos ministerija ir jos struktūriniais padaliniais bei pavaldžiomis institucijomis, kitų valstybės institucijų, savivaldos institucijų atstovais, visuomeninėmis organizacijomis.

7.21. pagal kompetencija  rengia ar dalyvauja rengiant direkcijos vidaus administravimo tvarkas ir taisykles, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

7.22.   vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir su direkcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti direkcijos strateginiai tikslai.