Pareigų aprašymas Spausdinti

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.   Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus :

6.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, bioįvairovės ir kraštovaizdžio apsaugą, Metelių regioninio parko ir direkcijos nuostatus, Metelių regioninio parko apsaugos reglamento reikalavimus, Metelių regioninio parko ribų ir tvarkymo plano sprendinius, kitus su šios pareigybės valstybės tarnautojo funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.2. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, valstybinių rezervatų, biosferos rezervato, valstybinių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

6.3.  mokėti valdyti informaciją:  ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.4.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti mažiausiai vienu biuro programų paketu;

6.6.  mokėti užsienio kalbą (anglų) ne mažesniu nei A2 lygiu;

6.7. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties;

6.8.  turėti vairuotojo pažymėjimą patvirtinantį teisę vairuoti (B kategorijos) transporto priemones.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovaujantis regioninio parko tvarkymo, gamtotvarkos planais ir projektais, organizuoja, koordinuoja bei vykdo parko teritorijoje esančių  rezervatų ir draustinių biologinės įvairovės apsaugą, sunaikintų ir pažeistų gamtinių kompleksų bei objektų atkūrimą;

7.2. vadovaujantis regioninio parko direkcijos veiklos programa, organizuoja ir vykdo nuolatinius biologinės įvairovės tyrimus ir stebėjimus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu;

7.3. kaupia informaciją apie teritorijos biologinės įvairovės būklę ir pokyčius. Fiksuoja ,sistema bei kaupia medžiagą apie regioninio parko biologinę įvairovę;

7.4.  renka medžiagą informacijos priemonių (ekspozicijų, informacinių stendų ir leidinių, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui apie regioninio parko biologinę įvairovę, rengiamas programas ir taikomas priemones jų išsaugojimui ir tvarkymui, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus. Organizuoja informacijos apie  regioninio parko gamtos paveldo vertybes skleidimą;

7.5.  nustatyta tvarka atstovauja Direkcijai, nagrinėjant biologinės įvairovės apsaugos bei tvarkymo klausimus valstybiniuose regioniniame parke;

7.6.   dalyvauja ekologinio švietimo veikloje, propaguojant biologinę įvairovę bei jų apsaugą;

7.7.  rengia ar dalyvauja rengiant biologinės įvairovės apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, gamtotvarkos projektus ir planus, kitus strateginio planavimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus bei organizuoti jų įgyvendinimą;

7.8.  vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus biologinės įvairovės apsaugos bei tvarkymo klausimais;

7.9.   vykdo regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus;

7.10. teikia pasiūlymus pagal kompetenciją regioninio parko direktoriui gamtos paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo klausimais;

7.11. rengia ir teikia regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

7.12.  vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę;

7.13. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, vietos gyventojais jo kompetencijai priskirtais klausimais.

7.14.  vykdo NATURA 2000 teritorijų monitoringą ir priežiūrą;

7.15.  vykdo viešuosius pirkimus;

7.16.  vykdo einamąją finansų kontrolę.