Pareigų aprašymas Spausdinti

Iv. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko tikslus ir uždavinius;

6.2. Būti susipažinusiam su parko teritorija, saugomomis vertybėmis;

6.3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros arba gamtinės geografijos studijų krypties; 

6.4. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi;

6.5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei daryti išvadas;

6.6. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;

6.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

6.8. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.9. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

7.1. Tiesiogiai teikia informaciją, saugomų teritorijų lankymo klausimais, apie parko vertybes, turistinius maršrutus, poilsio ir maitinimo sąlygas ir kitas turistines paslaugas, t.y. žodžiu informuoja sutiktus parko lankytojus, gyventojus, besikreipiančius asmenis arba dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;

7.2. Vykdo lankytojų kokybinę ir kiekybinę analizę, siekiant išsiaiškinti parko teritorijos rekreacines apkrovas, lankytojų poreikius ir interesus. Analizuoti gautus duomenis;

7.3. Identifikuoja tikslines asmenų grupes, kurioms pateikia aktualią informaciją (žygeivių, skautų klubams, kelionių organizatoriams ir kt. asmenims, organizuojantiems parko lankytojų grupes, pateikia informaciją saugomų teritorijų lankymo, parko steigimo tikslų, parko išskirtinės visuotinės vertės klausimais);

7.4. Analizuoja parko lankytojų įpročius, teikia pasiūlymus dėl sociokultūrinės aplinkos poveikio koregavimo, lankytojų tinkamų įpročių formavimo;

7.5. Teikia informaciją apie saugomoje teritorijoje ūkinei veiklai keliamus reikalavimus, nustatytą gamtos ir kultūros paveldo režimą, saugomoje teritorijoje saugomų buveinių tipų ir rūšių apsaugos reikalavimus, vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo, statybų procedūrų, teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo, specialiųjų žemės , miško, vandens telkinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių naudojimo sąlygų, saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimo klausimais fiziniams ir juridiniams savo kompetencijos ribose;

7.6. Gavus informaciją apie saugomoje teritorijoje planuojamą vykdyti veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui; išsiaiškina ar planuojantis veiklą asmuo turi pakankamai informacijos apie veiklai keliamus reikalavimus, procedūras, pateikia trūkstamą informaciją, paaiškina grėsmes;

7.7. Organizuoja susitikimus su suinteresuotų asmenų grupėmis, kurių metu aptariami aktualūs klausimai, kylančios problemos, galimi jų sprendimo būdai, siekiant, kad suinteresuoti asmenys dalyvautų priimat atitinkamus sprendimus, teiktų pasiūlymus dėl veiklos , infrastruktūros, saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo tobulinimo;

7.8. Teikia pasiūlymus dėl rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymo, stebi jų efektyvumą;

7.9. Rengia ir įgyvendina edukacines, savanorystės programas, mokomuosius projektus, bendradarbiaujant su kitais Direkcijos darbuotojais;

7.10. Supažindina su parko lankymo taisyklėmis, lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, supažindina lankytojus su Direkcijos vykdoma veikla, saugomais gamtos objektais, augalija ir gyvūnija;

7.11. Renka ir apibendrina informaciją apie parko gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinių leidinių ruošimui, rengia publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose ir kt.

7.12. Skatina iniciatyvas pažintinio turizmo srityje; agituoja fizinius ir juridinius asmenis įsitraukti į saugomos teritorijos tvarkymą pritraukiant ( naudojant) paramos lėšas;

7.13. Padeda organizuoti ir dalyvauti vietos bendruomenių, vietos savivaldos, švietimo įstaigų ir kitų institucijų, asociacijų ir kitų suinteresuotų asmenų organizuojamų aplinkosauginių, su kultūros paveldu, turizmu susijusiuose renginiuose, teikiant informaciją, skaitant pranešimus;

7.14. Organizuoja ir dalyvauja seminaruose, įvairiuose renginiuose, mugėse, parodose, pristatant ir skleidžiant parko idėjas ir veiklą;

7.15. Stebi ir vertina vizualinės informacinės sistemos natūroje ir infrastruktūros lankytojams būklę. Fiksuoja jos pažeidimus, niokojimo atvejus ir imasi būtinų priemonių niokojimui sustabdyti ir būklei atstatyti;

7.16. Teikia informaciją žiniasklaidai, internetinio puslapio atnaujinimui;

7.17. Skatina ir užtikrina pažintinio turizmo plėtros prioriteto įgyvendinimą, koordinuoja bei vykdo rekreacinių zonų, kultūros paveldo kompleksų bei objektų, esančių parke priežiūrą ir tvarkymą;

7.18. Skatina iniciatyvas, padeda rengti ir įgyvendinti projektus (aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros gerinimo, etnokultūros puoselėjimo) kuriais įgyvendinami saugomos teritorijos tikslai;

7.19. Organizuoja savanorių darbą, t.y. įtraukia į saugomų teritorijų tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus saugomų teritorijų tikslams ir vertybių apsaugai;

7.20. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant rekreacinių zonų teritorijų planavimo dokumentus, pažintinio turizmo trasų projektus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus bei išvadas kitų institucijų rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams rekreacijos srityje;

7.21. Bendradarbiauja su Direkcijos ir kitų institucijų specialistais rekreacinės veiklos klausimais, teikia jiems informaciją apie šioje veiklos srityje numatomus ar vykdomus darbus;

7.22. Nustatyta tvarka atstovauja Direkcijai, nagrinėjant rekreacinės veiklos, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei priežiūros klausimus parke;

7.23. Teikia informaciją parko teritorijos žemės savininkams ir gyventojams apie saugomos teritorijos tikslus, poveikį,

7.24. Vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę;

7.25. Savo kompetencijos ribose nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus;

7.26. Pagal kompetenciją dalyvauja direkcijos, kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ir komisijose;

7.27. Vykdo Parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus.