Pareigų aprašymas Spausdinti

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

6. Direkcijos Lankytojų centro administratoriumi gali dirbti asmuo, turintis sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą ( pažymą) apie sveikatą ir tinkamumą dirbti šiame  pareigybės aprašyme numatytus darbus.

7. Direkcijos Lankytojų centro administratorius privalo:

7.1. turėti  humanitarinių mokslų studijų srities, socialinių mokslų studijų krypties; biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės  studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities geografijos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį  išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

7.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi;

7.3. žinoti Saugomų teritorijų sistemą ir jos veiklos pagrindus, regioninio parko veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

7.4. mokėti valstybinę ir vieną užsienio kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu;

7.5. mokėti valdyti informaciją pagal savo darbo sritį : ją sisteminti, apibendrinti bei teikti išvadas;

7.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

7.7. laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.

 

III.  PAGRINDINĖS  FUNKCIJOS

 

8. Direkcijos Lankytojų centro administratorius vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja ir vykdo pažintinę, mokomąją, švietėjišką – propagandinę ir kitą veiklą, siekiant supažindinti parko lankytojus su vertingiausiais gamtiniais ir kultūriniais kompleksais bei objektais; skleisti ekologines žinias, suteikti gamtosauginio ir gamtotyrinio darbo įgūdžius;

8.2. koordinuoja lankytojų centro ekskursinę veiklą;

8.3. ruošia ir teikia tvirtinti kasmetinį Lankytojų centro administratoriaus veiklos planą;

8.4. rengia regioninio parko informacijos pateikimo, turistinių maršrutų, edukacines mokymo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;

8.5. prižiūri lankytojų centro ekspoziciją;

8.6.Rengia ir įgyvendina edukacines, savanorystės programas, mokomuosius projektus, bendradarbiaujant su kitais Direkcijos darbuotojais;

8.7. dalyvauja seminaruose, mugėse, parodose ir kituose renginiuose pristatant regioninį parką;

8.8. rengia paraiškas ekologinio švietimo programoms finansuoti;

8.9. pastoviai teikia informaciją Lietuvos masinių informacijos priemonių, Lietuvos informacinių centrų, rajonų savivaldybių, mokyklų ir kitų institucijų atstovams bei visuomenei apie organizuojamus renginius ir teikiamas paslaugas Lankytojų centre;

8.10. pagal kompetenciją bendrauja su leidybinėmis organizacijomis, ruošia tekstus pažintiniams informaciniams leidiniams;

8.11 lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, supažindina lankytojus su Direkcijos vykdoma veikla, saugomais gamtos objektais, augalija ir gyvūnija;

8.12 dalyvauja Direkcijos aplinkosauginio švietimo veikloje: kaupia, sistemina ir teikia medžiagą informacijos priemonių (leidinių, ekspozicijų, informacinių stendų, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui;

8.13 prižiūri direkcijos tinklalapį ir socialinių tinklų profilius, nuolat atnaujina informaciją;

8.14. ruošia metines veiklos ataskaitas;

8.15. atsako už Lankytojų centro vidaus švarą ir tvarką;

8.16. atsako už Dusios ežero hidrologinius stebėjimus.