Pareigų aprašymas Spausdinti

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis darbuotojas  privalo turėti  ne žemesnį  kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją ( plataus profilio statybininko,   dailidės,   elektriko , santechniko,  įrankininko ar  techniko- mechaniko,)

2. Šias pareigas einantis darbuotojas  privalo išmanyti:

5.1. šildymo katilų veikimo principus ir naudojimo tvarką;

5.2. elektrinių prietaisų sandarą, veikimo principus ir naudojimo tvarką;

5.3. plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;

elektros saugos pagrindus;

5.4. mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;

5.5. saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;

direkcijos vidaus tvarkos taisykles.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Dirbti darbą tik iš anksto susipažinus su saugiais darbo metodais, išklausius ir susipažinus su atliekamo darbo saugos  instrukcijomis  ir nurodymais, būtinai asmenines ir kolektyvines apsaugines priemones paskirto darbo atlikimui.

7. Palaikyti parko direkcijos administracinio pastato vidaus ir aplinkos švarą ir tvarką.

8. Prižiūrėti parko direkcijos elektros ir šilumos ūkį.

9. Šildymo sezono metu kūrenti šildymo katilus, palaikyti tvarką katilinėje.

10. Reguliariai tikrinti inventoriaus, transporto ir įrengimų būklę ir apie pasitaikiusius gedimus informuoti direktorių.

11. Pagal galimybes remontuoti direkcijos inventorių, transporto priemones ir įrengimus.

12. Dalyvauti Metelių regioninio parko direkcijos veiklos planuose patvirtintų rekreacinių, kultūros paveldo ir gamtinių teritorijų tvarkomuosiuose darbuose.

13. Prižiūrėti tarnybinius automobilius.

14. Išvalyti buitines atliekas ir šiukšles iš administracinio pastato.

15. Rankiniu ir mechanizuotu būdu šluostyti dulkes, valyti ir plauti grindis, laiptines, langus.

16. Ruošti plaunamus ir dezinfekcijos skiedinius, valyti jais tualetus, koridorius, dušus, rūbines ir kitas tarnybines ir pagalbines patalpas.

17. Pastatyti šiukšlių dėžes, jas išvalyti ir dezinfekuoti.

18. Sutvarkyti darbo inventorių ir sandėliuoti jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje.

19. Pasirūpinti, kad darbo rūbai, avalynė, individualios darbo saugos priemonės būtų tvarkingi.

20. Vykdyti Metelių regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

21. Laikytis direkcijos vidaus tvarkos taisyklių.