Pareigų aprašymas Spausdinti

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ekologijos, aplinkotyros ar aplinkos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą, teritorijų planavimą, žemės reformą, miškų tvarkymą, statybas, kitus su jo funkcijomis susijusius teisės aktus;
4.3. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko tikslus ir uždavinius;
​​​​​​​4.4. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Exel, MS  Outlook, Internet Explorer;

4.6. mokėti užsienio kalbą (anglų) B1 lygiu;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Direkcijos užsakomųjų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų, detaliųjų planų, techninių projektų) rengimą – sąlygų surinkimą, planavimo organizacijų parinkimą ir kt.;

5.2. dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar Direkcijos užsakytų teritorijų planavimo dokumentų rengimo , svarstymo, derinimo ir pateikimo tvirtinti procedūrose;

5.3. nagrinėja ir teikia specialiąsias sąlygas bei išvadas  regioniniame parke rengiamiems  teritorijų planavimo dokumentams ir statinių projektams;

5.4. vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę ;

5.5. rengia parko tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą;

5.6. organizuoja informacinės infrastruktūros apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą regioniniame parke;

5.7. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklą regioniniame parke, tobulinimo;

5.8. teikia konsultacijas kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo, projektavimo klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;

5.9. kaupia ir sistemina statinių ir teritorijų planavimo dokumentų bylų archyvą.

5.10. nustatyta tvarka atstovauja Direkcijai, nagrinėjant teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei priežiūros  klausimus regioniniame parke;

5.11. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus statybų, rekonstrukcijų bei kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo bei priežiūros klausimais

5.12. vykdo regioninio parko direktoriaus įsakymus ir nenuolatinius pavedimus, siekiant įgyvendinti Direkcijos veiklos tikslus;

5.13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus regioninio parko direktoriui, teritorijų planavimo, statybų, rekonstrukcijų ir kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimais;

5.16.  rengia ir teikia  regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;​​​​​​​

5.17.  bendradarbiauja su Direkcijos ir kitų institucijų specialistais kraštovaizdžio tvarkymo klausimais, teikia jiems informaciją apie šioje veiklos srityje numatomus ar vykdomus darbus;

5.18. direktoriaus pavedimu bendradarbiauja su užsienio institucijomis ir organizacijomis, vykdančiomis ūkinę veiklą parko teritorijoje;

5.19. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, regioniniame parke gyvenančiais gyventojais jo kompetencijai priskirtoje srityje;

 5.20. organizuoja  direkcijos kompiuterinės įrangos priežiūros darbus;

 5.21. vykdo kraštovaizdžio monitoringą ;

 5.22. dalyvauja vykdant  NATURA 2000 teritorijų monitoringą;

 5.23. vykdo viešuosius pirkimus.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.