Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Vyr. specialistės Ingos Čitavičienės 2019 metų veiklos užduotys:

  1. Valstybinio gyvosios gamtos monitoringo vykdymas.
  2. Projekto “Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas” įgyvendinimas.
  3. “Natura 2000” ir priskirtų saugomų teritorijų priežiūra, būklės vertinimas.

Vyr. specialistės Ingrės Žagužauskaitės 2021 metų veiklos užduotys:

  1. Nagrinėti ir vertinti teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus, žemėtvarkos planus, bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, vykdančiais veiklą saugomoje teritorijoje, užtikrinti šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi.
  2. Vykdyti kraštovaizdžio tyrimus, vertinti jo būklę, vykdyti valstybinę saugomų teritorijų kontrolę bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei vykdyti priskirtų draustinių būklės patikrinimus.
  3. Dalyvauti aplinkosauginio švietimo veikloje propaguojant saugomos teritorijos gamtos ir kultūros paveldo vertybes. Kryptingai plėtoti gamtosauginį švietimą ir gamtinį (ekologinį) turizmą, organizuoti ir dalyvauti organizuojant renginius susijusius su informacijos apie ST vertybes sklaida.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-05