Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Direktoriaus Ramūno Krugelio 2021 metų veiklos užduotys:

 1. Natura 2000 teritorijų ir kraštovaizdžio komplekso (Verstaminų I, II, III piliakalnių komplekso) tvarkymas ir priežiūra.
 2. Dusios ežero ekosistemos antropogeninio poveikio stebėsena, analizė, vertinimas bei priemonių gerai ekologinei būklei pasiekti ar palaikyti parinkimas ir taikymas, bei taršos iš žemės ūkio prevencija.
 3. ES finansuojamo projekto „Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas” įgyvendinimo užbaigimas ir pasiruošimas naujų BĮ išsaugojimo ir atkūrimo projektų įgyvendinimui (niūraspalvio auksavabalio ir ežerinės rainės).
 4. Užtikrinti sklandų ST direkcijų pertvarkos procesą Metelių RP direkcijoje.

Vyr. specialisto Tomo Pikūno 2019 metų veiklos užduotys:

 1. Projekto “Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas” įgyvendinimas.
 2. Organizuoti bei vykdyti rekreacinių teritorijų, gamtos išteklių apsaugą ir prevenciją, teikti konsultacijas medžių kirtimo ir kitais aplinkosauginiais klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims.
 3. Teikti aplinkosauginę ir ekologinę informaciją leidinių ir pranešimų ruošimui, ją platinti, parengti publikacijas spaudoje bei informaciniuose šaltiniuose ir kt.
 4. Skatinti pažintinio turizmo plėtrą, koordinuoti ir vykdyti rekreacinių zonų, kultūros paveldo kompleksų bei objektų, esančių parke priežiūrą ir tvarkymą.
 5. Vykdyti lankytojų kokybinę ir kiekybinę analizę, siekiant išsiaiškinti parko rekreacinių teritorijų apkrovas, lankytojų poreikius ir interesus bei teikti pasiūlymus dėl lankytojų tinkamų įpročių formavimo.

Vyr. specialistės Ingos Čitavičienės 2019 metų veiklos užduotys:

 1. Valstybinio gyvosios gamtos monitoringo vykdymas.
 2. Projekto “Gamtosauginių bei gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas išsaugojant ir pagausinant balinių vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijas” įgyvendinimas.
 3. “Natura 2000” ir priskirtų saugomų teritorijų priežiūra, būklės vertinimas.

Vyr. specialistės Ingrės Žagužauskaitės 2021 metų veiklos užduotys:

 1. Nagrinėti ir vertinti teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus, žemėtvarkos planus, bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, vykdančiais veiklą saugomoje teritorijoje, užtikrinti šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi.
 2. Vykdyti kraštovaizdžio tyrimus, vertinti jo būklę, vykdyti valstybinę saugomų teritorijų kontrolę bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei vykdyti priskirtų draustinių būklės patikrinimus.
 3. Dalyvauti aplinkosauginio švietimo veikloje propaguojant saugomos teritorijos gamtos ir kultūros paveldo vertybes. Kryptingai plėtoti gamtosauginį švietimą ir gamtinį (ekologinį) turizmą, organizuoti ir dalyvauti organizuojant renginius susijusius su informacijos apie ST vertybes sklaida.
 4. Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-01