Tikslai ir funkcijos

Direkcijos tikslai
1. organizuoti Metelių regioninio parko apylinkių kraštovaizdžio apsaugą;
2. organizuoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų dubumos su Dusios, Metelio ir Obelijos ežerais ir jos apylinkių kraštovaizdžio, unikalaus moreninio Teizų masyvo su pailgos formos kalvomis, pakraštinių moreninių darinių masyvo su stambiomis plokščiakalvėmis Žagarių apylinkėse apsaugą;
3. organizuoti kultūros paveldo vertybių, iš jų – piliakalnių kompleksų bei gatvinių kaimų apsaugą;
4. organizuoti gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą;
5. organizuoti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą;
6. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose;
7. reguliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo planą;
8. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslus, atlieka šias funkcijas:
1. formuoja Direkcijos veiklos kryptis;
2.rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas;
3. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metinės veiklos ataskaitas ir planus, teikia pasiūlymus Tarnybai Direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;
4. rengia teisės aktų, reikalingų regioniniam parkui nustatytiems tikslams įgyvendinti, projektus;
5. vykdo regioninio parko priežiūrą ir kontrolę;
6. įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;
7. organizuoja regioninio parko taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją gamtos apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, gamtos išteklių ir kitose srityse;
8. organizuoja regioninio parko informacinės sistemos, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, trasų, poilsio vietų bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą;
9. pagal kompetenciją vykdo fizinių ir juridinių asmenų ūkinės (taip pat ir statybinės bei rekreacinės) veiklos regioniniame parke ir jo buferinėje apsaugos zonoje kontrolę;
10. organizuoja ir koordinuoja regioninio parko kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos rekreacinį naudojimą ir tvarkymą;
11. nustatytąja tvarka dalyvauja regioninio parko teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;
12. pagal kompetenciją vykdo planavimo organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai rengiami detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentai ir statybos projektai regioniniame parke;
13. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei taikomas priemones, numatomus regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
14. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą;
15. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniais padaliniais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padalinių bei savivaldos institucijų, kitų valstybės institucijų atstovais, taip pat bendruomeninių, visuomeninių organizacijų atstovais;
16. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
17. rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis.
18. organizuoja jungtinės tarybos veiklą;
19. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11